Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PATRIA

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), poniżej wskazuje się informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez STOWARZYSZENIE PATRIA. Zgodnie z art. 13 RODO informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE PATRIA.
2. W celu informacji o Ochronie Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@patria.edu.pl
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
Imię (imiona), nazwisko, nr telefonu, adres e-mail (w przypadku imiennych adresów e-mail).
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla realizacji celu, jakim jest członkostwo w Stowarzyszeniu PATRIA.
5. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a), c) i f ) oraz art. 9 ust. 2 lit. d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celach związanych z: prowadzeniem ewidencji członków, sprawozdawczością przed organami kontrolnymi, przeprowadzania analiz i tworzenia raportów na potrzeby własne, oraz informacyjnym w zakresie swojej działalności. Dodatkowe podstawy prawne przetwarzania to: zapisy ustawy o partiach politycznych (Dz.U. 2018 poz. 580, z późn.zm.), zapisy ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351, z późn. zm.), zapisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217, z późn. zm.) – art. 3, 12 oraz art. 42 pkt 1.
6. Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
7. Administrator będzie przetwarzał dane przez cały okres członkostwa, oraz następnie przez okres przynajmniej 6 lat lub do momentu zgłoszenia wniosku o usunięcie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Patria na potrzeby archiwalne (na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) – bezterminowo.
8. Administrator może powierzyć przetwarzanie podmiotom z nim współpracującym w ramach realizacji wymienionych celów lub udostępnić dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 RODO.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Informacje przechowywane są w bazie danych na serwerze. View more
Akceptuję
Odrzucam